دوره و شماره: دوره 6، شماره 24.25 - شماره پیاپی 24، مهر 1394، صفحه 1-420 
سامراء در منابع عربی

صفحه 181-198

محمدحسین خوشنویس؛ حسین علی محفوظ