دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، تیر 1394، صفحه 1-236 
معماری کربلا در گذر تاریخ

صفحه 71-108

محمدحسین خوشنویس؛ رؤوف انصاری