دوره و شماره: دوره 5، شماره 19.20 - شماره پیاپی 19، تیر 1393، صفحه 1-431 
همایش جهانی اربعین

صفحه 59-74

محمد السند؛ محمدعلی خوشنویس


اربعینیات

صفحه 195-204

ابویاسر ابویاسر


فقه پیاده روی

صفحه 207-224

محمود مهدی پور؛ حبیب الله عبدالواحد الساعدی


اربعین های خونین

صفحه 279-298

محمدرضا زارع خورمیزی


آسیب شناسی وقایع اربعین 1348 قمری

صفحه 299-312

محمدحسین کاشف الغطا؛ محمدمهدی کرمانی


کربلا تا شام

صفحه 329-356

محمدحسین خوشنویس