دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 1-184 
2. توسعه علمی حوزه علمیه نجف اشرف

صفحه 16-21

شیخ مرتضی آل یاسین؛ حسین ریحانی


8. نقش نجف اشرف در خیزشهای مردمی

صفحه 80-85

محمدحسین شهرستانی؛ سیدمحمدتقی حکیم


9. حیات علمی آیت الله شیخ حسین حلی

صفحه 86-104

سیدمحمدباقر بحر العلوم؛ محمدمهدی رضایی