دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، فروردین 1392، صفحه 1-200 
7. مدارس نجف اشرف

صفحه 118-133

محمدحسین خوشنویس؛ محمد خلیلی


8. نگاهی به نجف اشرف در سال 1356ق. (1935م)

صفحه 134-139

حسین علی محفوظ؛ حسین ریحانی


9. کربلا در منابع غربی

صفحه 140-163

جعفر الخیاط؛ محمدمهدی رضایی