دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، دی 1390، صفحه 1-207 
نجف اشرف و فرصتها

صفحه 102-109

حیدر کمونه؛ محمدحسین خوشنویس