نویسنده = داود حسینی
تعداد مقالات: 5
1. نقش زیارت در تربیت اعتقادی زائر

دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 7-30

داود حسینی


2. نقش زیارت در تربیت عبادی زائر

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 7-25

داود حسینی


3. نقش زیارت در تربیت اخلاقی در بعد فردی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 7-34

داود حسینی


4. نقش زیارت در تربیت اجتماعی

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 133-166

داود حسینی


5. نقش زیارت در بهداشت روان

دوره 7، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 143-162

داود حسینی