دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 1-171 
تاریخ النجف

صفحه 146-151

سیدمحمد موسوی