دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 2، دی 1388، صفحه 1-220 (فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی) 
غسل زیارت

صفحه 28-40

محمدباقر پورامینی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی پیش شماره اول، تابستان 1388