دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 1-236 
6. معماری کربلا در گذر تاریخ

صفحه 71-108

محمدحسین خوشنویس؛ رؤوف انصاری