دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، فروردین 1392، صفحه 1-200 
مدارس نجف اشرف

صفحه 118-133

محمدحسین خوشنویس؛ محمد خلیلی


کربلا در منابع غربی

صفحه 140-163

جعفر الخیاط؛ محمدمهدی رضایی