بررسی زندگی و مزار حضرت ایوب نبی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حضرت ایوب از انبیای بزرگ الهی است که نامش در آیات متعددی از قرآن آمده و به بعضی از صفات برجسته‌اش تصریح یا اشاره شده است. همچنین نام و زندگی او در احادیث متعدد و متون تاریخی به منزله شخصیتی مطرح شده است که می‌تواند الگوی جهانیان، به ویژه در بردباری، باشد. احتمالاً مکان دفن وی در عراق باشد.
در این مقاله زندگی آن حضرت در قرآن، تفاسیر، احادیث و منابع دیگر به طور مستند بیان، و از مطالب ناسازگار با عقاید قطعی مسلمانان و امر اعتمادناپذیر و شبیه به افسانه، قصّه و تحریف خودداری شده است.
 

کلیدواژه‌ها