دوره و شماره: دوره 8، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 1-192 
9. حوزه ها و مراکز علمی حله

صفحه 89-103

یوسف الشمری؛ محمدمهدی رضایی