بررسی اقدامات امویان برای مقابله با کوفیان و قیام مسلم بن عقیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هنگامی که شعله‌های قیام برضد حکومت امویان در کوفه در حال افروخته شدن بود. یزید به وصیت معاویه عمل نمود و ابن زیاد را بر کوفه گماشت. ابن زیاد نیز برای مهار کوفیان، اقدامات یازده‌گانه‌ای را انجام داد. مسئله نفوذ و نفاق همواره در تاریخ وجود داشته و ضربات سهمگینی بر پیکرۀ جامعه وارد کرده است. در نهضت مسلم بن عقیل، این دو مسئله نقش پررنگی دارد. از سویی معقل به عنوان جاسوس ابن زیاد در نهضت مسلم نفوذ کرد و از سوی دیگر عمرو بن حجاج با دورویی، باعث گرفتارشدن هانی و مصادره قیام مذحجیان و در نهایت قیام زودهنگام شد. کوفیان مرعوب تهدیدات ابن زیاد شدند و از وفاداری به مسلم و همراهی او خودداری کردند. در این مقاله اقدامات امویان برای مقابله با کوفیان و قیام مسلم بن عقیل تحلیل و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها