نویسنده = یوسف الشمری
حوزه ها و مراکز علمی حله

دوره 9، شماره 34، فروردین 1397، صفحه 89-103

یوسف الشمری؛ محمدمهدی رضایی


دانش های معمول در میان علمای شهر حله در قرن نهم هجری

دوره 9، شماره 34، فروردین 1397، صفحه 105-130

یوسف الشمری؛ مهدی کرمانی


حوزه ها و مراکز علمی حله

دوره 8، شماره 33، دی 1396، صفحه 89-103

یوسف الشمری؛ محمدمهدی رضایی