دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، مهر 1397، صفحه 1-188 
6. تحلیلی درباره زندگی حضرت علی اکبر(علیه السلام)

صفحه 101-124

شیخ فضل علی قزوینی؛ محمدحسین خوشنویس