نویسنده = عبدالحسین مسقطی
روزگاری در نجف

دوره 5، شماره 21، دی 1393، صفحه 143-158

عبدالحسین مسقطی؛ حسین ریحانی