دوره و شماره: دوره 4، شماره 17، دی 1392، صفحه 1-239