دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، مهر 1390، صفحه 1-192 
ستارگان حله

صفحه 83-88

عبدالرحیم اباذری