دوره و شماره: دوره 9، شماره 37، دی 1397، صفحه 1-184 
نقش فرهنگی تجمع اربعین حسینی

صفحه 27-50

هادی فتح الله نژاد زنگی آبادی