نویسنده = خوشنویس، محمدحسن
نهرهای کربلا در منابع تاریخی

دوره 7، شماره 28، مهر 1395، صفحه 73-113

سید عبدالحسین کلیدار؛ محمدحسن خوشنویس