نویسنده = �������� �������� ������������ ������������
نقش زنان شیعه در انقلابهای کوفه

دوره 7، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 43-68

محبوبه عظیم زاده آرانی