نویسنده = کاظم البهادلی
آداب استشفا به تربت حسینی

دوره 7، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 27-36

کاظم البهادلی؛ جواد محدثی