نویسنده = ������������ ������
سامراء در سفرنامه ها

دوره 6، شماره 24.25، مهر 1394، صفحه 257-280

علی احمدی


معرفی بزرگان کوفه در کتاب «اعلام الکوفه »

دوره 6، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 207-222

علی احمدی


پژوهشی نو درباره مراقد بصره

دوره 5، شماره 21، دی 1393، صفحه 231-242

علی احمدی