نویسنده = کاشف الغطا، محمدحسین
آسیب شناسی وقایع اربعین 1348 قمری

دوره 5، شماره 19.20، تیر 1393، صفحه 299-312

محمدحسین کاشف الغطا؛ محمدمهدی کرمانی