نویسنده = ���������������� ��������
نگاهی به کتاب «المفصل فی تاریخ النجف الاشرف»

دوره 4، شماره 14، فروردین 1392، صفحه 180-194

محمدعلی نجفی؛ عظیم عابدینی