نویسنده = محفوظ، حسین علی
سامراء در منابع عربی

دوره 6، شماره 24.25، مهر 1394، صفحه 181-198

محمدحسین خوشنویس؛ حسین علی محفوظ


نگاهی به نجف اشرف در سال 1356ق. (1935م)

دوره 4، شماره 14، فروردین 1392، صفحه 134-139

حسین علی محفوظ؛ حسین ریحانی