نویسنده = بحر العلوم، سیدمحمدباقر
حیات علمی آیت الله شیخ حسین حلی

دوره 4، شماره 13، دی 1391، صفحه 86-104

سیدمحمدباقر بحر العلوم؛ محمدمهدی رضایی