نویسنده = ���������� ��������������
بغیه النبلاء فی تاریخ کربلاء

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 348-352

نورالله خوئی