نویسنده = شهرستانی، حسین
بررسی توصیفی یک متن درباره امام حسین و قصه عاشورا

دوره 10، شماره 39، شهریور 1398، صفحه 111-128

حسین شهرستانی


نجف قدیم

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 133-142

حسین شهرستانی؛ حیدر کمونه


مظاهر عید فطر در نجف اشرف

دوره 5، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 113-116

عادل بهادلی؛ حسین شهرستانی


سفرنامه یکی از علمای اصفهان به عتبات

دوره 5، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 141-146

محمدهاشم عطیه؛ حسین شهرستانی


مرقد و مدرسه شریف العلما

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 360-263

سیداحمد آل طعمه؛ حسین شهرستانی