نویسنده = �������������� ��������
مناره عبد و موقعیت تاریخی آن

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 244-249

داود شوریده