نویسنده = داعی الحق قرشی، محمد
واعظان کربلا

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 168-177

محمد داعی الحق قرشی؛ حسین ریحانی


مدارس دینی کربلا

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 230-235

حسین ریحانی؛ محمد داعی الحق قرشی