نویسنده = �������� ���������������� ������
شبهه ای در تعظیم شعائر حسینی و پاسخ به آن

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 44-51

محمدمهدی رضایی؛ خضر رازی حبلرودی