نویسنده = �������������� ��������
اهمیت و فلسفه زیارت مرقد حسینی

دوره 5، شماره 19.20، تیر 1393، صفحه 17-34

جعفر الهادی


قیام امام حسین (علیه السلام) و قرآن

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 6-13

جعفر الهادی