نویسنده = الشرقی، طالب علی
سیمای عمومی نجف اشرف

دوره 3، شماره 12، مهر 1391، صفحه 116-135

محمدمهدی رضایی؛ طالب علی الشرقی