نویسنده = کمونه، حیدر
نجف قدیم

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 133-142

حسین شهرستانی؛ حیدر کمونه


نجف اشرف و فرصتها

دوره 3، شماره 9، دی 1390، صفحه 102-109

حیدر کمونه؛ محمدحسین خوشنویس