نویسنده = عبدالله اصفهانی
اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نجف اشرف در مطبوعات فارسی

دوره 7، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 127-166

عبدالله اصفهانی


ستاره درخشان منطقه دُجیل عراق

دوره 6، شماره 24.25، مهر 1394، صفحه 107-126

عبدالله اصفهانی


سفرنامه سدید السلطنه بوشهری

دوره 5، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 129-140

عبدالله اصفهانی


کرخ در قلمرو تاریخ

دوره 5، شماره 17، دی 1392، صفحه 139-174

عبدالله اصفهانی