نویسنده = ���������� ��������
مجلسی و «فرحة الغری»

دوره 3، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 140-145

ناصر مدنی