نویسنده = مؤمن قمی، آیت الله حاج شیخ محمد
اسرار زیارت

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 58-69

آیت الله حاج شیخ محمد مؤمن قمی