نویسنده = ������������������ �������� �������� ��������
اسناد سیاسی مربوط به سامرا در آرشیو اسناد عثمانی

دوره 10، شماره 37، دی 1397، صفحه 111-120

مهدی کرمانی؛ سامی ناظم حسین المنصوری