نویسنده = �������������� ������ ���������������� ������
سلوک عالمان در مسجد سهله

دوره 1، شماره 4.3، تیر 1389، صفحه 58-67

مضر السیدعلی خان المدنی