نویسنده = ���������� ������ ����������
بررسی شخصیت مختار ثقفی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 70-86

نجم الدین طبسی