نویسنده = نجفی، آیت الله شیخ بشیر
هدف زیارت

دوره 1، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 12-15

آیت الله شیخ بشیر نجفی