نویسنده = ���������� ��������
جلوه هایی از روضه علوی

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 143-146

ناصر غروی