نویسنده = ���������������� �������� ��������
مسجد عمران بن شاهین؛ تاریخچه و بازسازی

دوره 1، شماره 0، تیر 1388، صفحه 159-165

علاء حیدر المرعبی