دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 1-188 
3. آداب استشفا به تربت حسینی

صفحه 27-36

کاظم البهادلی؛ جواد محدثی


4. کربلا در یادداشت ها

صفحه 37-42

محمدحسین خوشنویس؛ * میربصیری