دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 1-248 
8. اولین ها در کربلا

صفحه 109-124

محمدحسین خوشنویس؛ فاضل عرفان


9. حرکت فرهنگی و ادبی کربلا

صفحه 125-150

سلمان هادی آل طعمه؛ حسین ریحانی