دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 1-191 
4. معنای زیارت

صفحه 45-54

سیدمهدی طباطبایی


8. غدیر خون

صفحه 97-106

محمدحسین خوشنویس


9. نقش نجف اشرف در همایش بیت المقدس

صفحه 107-112

حسین ریحانی؛ محمدحافظ یعقوب


10. مظاهر عید فطر در نجف اشرف

صفحه 113-116

عادل بهادلی؛ حسین شهرستانی


13. سفرنامه یکی از علمای اصفهان به عتبات

صفحه 141-146

محمدهاشم عطیه؛ حسین شهرستانی