دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 1-216 
2. مدرسه حله

صفحه 20-31

محمدصفر جبرئیلی


10. مساجد غیر معروف کوفه

صفحه 112-115

محمدحسین خوشنویس؛ سیدحسین براقی


11. سیمای عمومی نجف اشرف

صفحه 116-135

محمدمهدی رضایی؛ طالب علی الشرقی


14. اعجاز تربت حسینی

صفحه 164-166

سلمان هادی آل طعمه؛ احمد حسینی