دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 1-207 
9. نجف اشرف و فرصتها

صفحه 102-109

حیدر کمونه؛ محمدحسین خوشنویس